අග­න­ග­රා­සන්න

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

අග­න­ග­රා­සන්න බොදු ගොවි උස 5',​ 1989 උපන්,​ කළ­ම­නා­ක­රණ උපා­ධි­ධාරී CIMA සමත් MBA සහිත ප්‍රසිද්ධ පෞද්ග­ලික ආය­ත­න­යක උසස් තන­තු­රක් දරන නවීන වාහ­න­යක් දේපළ සහිත දිය­ණි­යට සම­උ­ගත් සම තන­තු­රක් දරන සහ­ක­රු­වෙකු දෙම­ව්පි­යන් සොයයි. පවුලේ තොර­තුරු සහ කේන්ද්‍ර කොපිය සමග ලියන්න. k​u​m​a​r​a​b​a​n​d​u​l​a​1​9​5​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​,​ 011-2813742 SB168982Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • ජා ඇල
   ජා ඇල
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   ජා ඇල බෞද්ධ එයාර් ලංකා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු උස 5'4" නිව­සක් වාහ­න­යක් හිමි පුතුට සහ­කා­රි­යක් සොයයි. 011-2244558. SG168327

  • ගොවි බොදු
   ගොවි බොදු
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   ගොවි බොදු මව විසින් තම 1975 උපන් උස 5' 11" විවාහ නොවූ ලන්ඩන් හි ගණ­කා­ධි­කා­රී­ව­ර­යකු ලෙස සේවය කරන,​ ද්විත්ව පුර­වැ­සි­භා­වය හිමි එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ වෙනත් රටක නියම සහ­ක­රු­හට ගැළ­පෙන පරිදි පදිංචි වීමට කැමති,​ දැනට ශ්‍රී ලංකා­වට පැමිණ සිටින පුතු ...

  • ගාල්ල
   ගාල්ල
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   ගාල්ල බොදු කරාව 1994 මාර්තු උස 5' 6" General Technician රැකි­යා­වැති සුරා මතින් තොර අංග­ස­ම්පූර්ණ නිව­සක් හිමි ශනි මංගල යෝගය සහිත පුතුට සුදුසු සහ­කා­රි­යක් දෙම­ව්පියෝ සොයති. 0912290441. SG168720

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 18, 2021
  Views 6
  Seller: