උඩ­රට බොදු ගොවි

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

උඩ­රට බොදු ගොවි මහ­නු­වර 1992 උපන් දිය­ණි­යට ගුණ යහ­පත් පුතෙකු දෙම­ව්පි­යන් සොයයි. දායාද හිමිය. කේන්ද්‍ර පිට­පත සමග ලියන්න.SB168953Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • උඩ­රට ගොවි
   උඩ­රට ගොවි
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   උඩ­රට ගොවි බොදු (මහ­නු­වර /​ මාතලේ) දැනට බත්ත­ර­මුල්ලේ පදිංචි දෙමා­පි­යන් (බැංකු­කරු /​ පාඨ­ශා­ලා­චා­රිණී) විසින්,​ තම,​ වයස අවු­රුදු 29,​ උස 5',​ පෞද්ග­ලික පාස­ලක ඉගෙ­නුම ලත්,​ BSc,​ MBA උපාධි හා CIMA සුදු­සු­ක­ම්ලත්,​ බැංකු­වක සේවය කරන,​ රූමත්,​ නි...

  • අග­නු­ව­රට නුදුරු
   අග­නු­ව­රට නුදුරු
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   අග­නු­ව­රට නුදුරු බොදු ගොවි 1983 නොවැ. උපන් 5' 4" උස රූමත් IT උපා­ධි­ධාරී MBA MSc පශ්චාත් උපාධි සමත් උග­ත්ක­මට සරි­ලන රැකි­යා­වක නියුතු එකම දිය­ණි­යට උගත් පෞද්ග­ලික හෝ රජයේ ස්ථිර රැකි­යා­වක නියුතු 5'5" ට වඩා උසින් වැඩි මනා පෞර්ශ්ව­ය­කින් හා යහ­පත් පව...

  • අග­න­ග­රා­සන්න
   අග­න­ග­රා­සන්න
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   අග­න­ග­රා­සන්න බොදු ගොවි උස 5',​ 1989 උපන්,​ කළ­ම­නා­ක­රණ උපා­ධි­ධාරී CIMA සමත් MBA සහිත ප්‍රසිද්ධ පෞද්ග­ලික ආය­ත­න­යක උසස් තන­තු­රක් දරන නවීන වාහ­න­යක් දේපළ සහිත දිය­ණි­යට සම­උ­ගත් සම තන­තු­රක් දරන සහ­ක­රු­වෙකු දෙම­ව්පි­යන් සොයයි. පවුලේ තොර­තුරු සහ ...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 18, 2021
  Views 4
  Seller: