කඩ­වත

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

කඩ­වත - 1996,​ බොදු ගොවි 5.5 තළෙළු,​ කොළම ප්‍රධාන කාන්තා පාස­ලක උගත්,​ ඉංජි­නේරු ශිෂ්‍ය,​ වැඩි­මල් දිය­ණි­යට සම උගත් සහ­ක­රු­වකු,​ රජයේ රැකි­යා­වැති දෙමා­පි­යන් සොයයි. (කුජ 7 ට ගැල­පෙන විශේ­ෂයි) b​a​n​d​a​r​a​.​p​r​o​p​o​s​a​l​s​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​SB168836Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • උඩ­රට බොදු ගොවි
   උඩ­රට බොදු ගොවි
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   උඩ­රට බොදු ගොවි මහ­නු­වර 1992 උපන් දිය­ණි­යට ගුණ යහ­පත් පුතෙකු දෙම­ව්පි­යන් සොයයි. දායාද හිමිය. කේන්ද්‍ර පිට­පත සමග ලියන්න.SB168953

  • උඩ­රට ගොවි
   උඩ­රට ගොවි
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   උඩ­රට ගොවි බොදු (මහ­නු­වර /​ මාතලේ) දැනට බත්ත­ර­මුල්ලේ පදිංචි දෙමා­පි­යන් (බැංකු­කරු /​ පාඨ­ශා­ලා­චා­රිණී) විසින්,​ තම,​ වයස අවු­රුදු 29,​ උස 5',​ පෞද්ග­ලික පාස­ලක ඉගෙ­නුම ලත්,​ BSc,​ MBA උපාධි හා CIMA සුදු­සු­ක­ම්ලත්,​ බැංකු­වක සේවය කරන,​ රූමත්,​ නි...

  • අග­නු­ව­රට නුදුරු
   අග­නු­ව­රට නුදුරු
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   අග­නු­ව­රට නුදුරු බොදු ගොවි 1983 නොවැ. උපන් 5' 4" උස රූමත් IT උපා­ධි­ධාරී MBA MSc පශ්චාත් උපාධි සමත් උග­ත්ක­මට සරි­ලන රැකි­යා­වක නියුතු එකම දිය­ණි­යට උගත් පෞද්ග­ලික හෝ රජයේ ස්ථිර රැකි­යා­වක නියුතු 5'5" ට වඩා උසින් වැඩි මනා පෞර්ශ්ව­ය­කින් හා යහ­පත් පව...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 18, 2021
  Views 11
  Seller: