කුරු­ණෑ­ගල

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

කුරු­ණෑ­ගල බොදු ගොවි 1987 /​ 07 උපන් BSc,​ MA රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු 5' 7" උස රූමත් දිය­ණි­යට ඉංජි­නේරු,​ පරි­පා­ලන ත්‍රිවිධ හමු­දාවේ මාණ්ඩ­ලික නිල­ධාරී,​ පොලිස් සේවයේ පරි­පා­ලන නිල­ධාරී ගණ­කා­ධි­කාරී සේවයේ නියුතු ගුණ යහ­පත් පුතෙකු විශ්‍රාමික ගුරු පියා සොයයි. මව මිය­ගොස්ය.SB168939Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • කළු­තර
   කළු­තර
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   කළු­තර දිස්ත්‍රික්යේ බොදු ගොවි මධ්‍යම පාංතික 24 වියැති 5' 4'' උස චරි­ත­වත් සිහින් සිරු­රැති ප්‍රිය මනාප රජයේ විශ්ව­විද්‍යාලයක BSc උපා­ධිය හදාරා පෞද්ග­ලික සමා­ග­මක Microbiologist Executive ලෙස සේවය කරන දිය­ණි­ය­කට අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදු­සු­ක­ම්ලත් ය...

  • කඩ­වත
   කඩ­වත
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   කඩ­වත - 1996,​ බොදු ගොවි 5.5 තළෙළු,​ කොළම ප්‍රධාන කාන්තා පාස­ලක උගත්,​ ඉංජි­නේරු ශිෂ්‍ය,​ වැඩි­මල් දිය­ණි­යට සම උගත් සහ­ක­රු­වකු,​ රජයේ රැකි­යා­වැති දෙමා­පි­යන් සොයයි. (කුජ 7 ට ගැල­පෙන විශේ­ෂයි) b​a​n​d​a​r​a​.​p​r​o​p​o​s​a​l​s​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​S...

  • උඩ­රට බොදු ගොවි
   උඩ­රට බොදු ගොවි
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   උඩ­රට බොදු ගොවි මහ­නු­වර 1992 උපන් දිය­ණි­යට ගුණ යහ­පත් පුතෙකු දෙම­ව්පි­යන් සොයයි. දායාද හිමිය. කේන්ද්‍ර පිට­පත සමග ලියන්න.SB168953

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 18, 2021
  Views 5
  Seller: