කොළ­ඹට නුදු­රින්

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

කොළ­ඹට නුදු­රින් පෞද්ග­ලික බැංකු­වක සේවය කරන 26 වියැති උස 5' 6'' කතෝ­ලික ගොවි දිය­ණි­යට රැකි­යා­වැති යහ­පත් ගති­ගුණ ඇති සහ­ක­රු­වෙකු දෙමා­පි­යන් සොයයි. (ආර­ක්ෂක හමුදා නිල­ධා­රි­යකු ද සුදු­සුය.)SB169073Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • කොළ­ඹට ආසන්න
   කොළ­ඹට ආසන්න
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   කොළ­ඹට ආසන්න බොදු සලා­ගම ගොවි දෙමා­පියෝ සිය රූමත් 1984 දෙසැ­ම්බර් උපන් කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ බාලිකා පාස­ලක උගත් MBBS වෛද්‍ය දැනට රජයේ රෝහ­ලක සේවය කරන කොළ­ඹට ආස­න්නව දෙම­හල් නිව­සක්,​ කොළඹ සහ ගාල්ල ඉඩම් උරුම වන දිය­ණි­යට අධ්‍යාපනික සුදු­සු­ක­ම්ලත් පුතෙකු ...

  • කුරු­ණෑ­ගල
   කුරු­ණෑ­ගල
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   කුරු­ණෑ­ගල බොදු ගොවි 1987 /​ 07 උපන් BSc,​ MA රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු 5' 7" උස රූමත් දිය­ණි­යට ඉංජි­නේරු,​ පරි­පා­ලන ත්‍රිවිධ හමු­දාවේ මාණ්ඩ­ලික නිල­ධාරී,​ පොලිස් සේවයේ පරි­පා­ලන නිල­ධාරී ගණ­කා­ධි­කාරී සේවයේ නියුතු ගුණ යහ­පත් පුතෙකු විශ්‍රාමික ගුරු පියා ...

  • කළු­තර
   කළු­තර
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   කළු­තර දිස්ත්‍රික්යේ බොදු ගොවි මධ්‍යම පාංතික 24 වියැති 5' 4'' උස චරි­ත­වත් සිහින් සිරු­රැති ප්‍රිය මනාප රජයේ විශ්ව­විද්‍යාලයක BSc උපා­ධිය හදාරා පෞද්ග­ලික සමා­ග­මක Microbiologist Executive ලෙස සේවය කරන දිය­ණි­ය­කට අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදු­සු­ක­ම්ලත් ය...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 18, 2021
  Views 6
  Seller: