කොළඹ

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

කොළඹ,​ බොදු ගොවි,​ 5'7" අවු­රුදු 25,​ ඉංජි­නේරු නිව­සක් හිමි කඩ­ව­සම් පුතුට උසස් රැකි­යා­වැති උගත් රුවැති දිය­ණි­යක දෙමා­පියෝ සොයති. වෛද්‍ය ඉංජි­නේරු විශේ­ෂයි. SG168659

The listing is expired. You can't contact the publisher.

Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

Related listings

 • 1994 උපන් කොළඹ පාස­ලක ඉගෙ­නුම ලැබූ බොදු ගොවි
  1994 උපන් කොළඹ පාස­ලක ඉගෙ­නුම ලැබූ බොදු ගොවි
  Marriage Proposals - - January 11, 2022

  1994 උපන් කොළඹ පාස­ලක ඉගෙ­නුම ලැබූ බොදු ගොවි මෘදු­කාංග ඉංජි­නේ­රු­ව­රි­යක් වන රූමත් දිය­ණි­යට සුදුසු සහ­ක­රු­වෙකු මහ බැංකුවේ සේවය කරන පියා සොයයි. කේන්දර පිට­පත් සමග විම­සන්න. 011-2620039. SB174011

 • 1993/​11 නුගේ­ගොඩ බොදු ගොවි
  1993/​11 නුගේ­ගොඩ බොදු ගොවි
  Marriage Proposals - - January 11, 2022

  1993/​11 නුගේ­ගොඩ බොදු ගොවි රාජ්‍ය බැංකු­වක සේවයේ නියුතු (උපා­ධි­ධා­රිනී) 5' 3" තලෙළු (කුජ බෞම දෝෂ ඇත) දිය­ණි­යට සුදුසු උගත් උසස් රැකි­යා­වැති පුතකු විශ්‍රාමික දෙමා­පියෝ සොයති. දු.අ. 0112-814596. SB173906

 • 1989 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ
  1989 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ
  Marriage Proposals - - January 11, 2022

  1989 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු විවා­හ­යෙන් නීත්‍යානුකූ­ලව පැමි­ණි­ලි­කා­රි­යවී වෙන්වූ,​ බැංකු සේව­යෙහි නිරත අඩි පහක් උසැති පිය­කරු දිය­ණිය විවා­හ­ක­ර­දී­මට බැංකු,​ රජයේ සේව­යැති සුදුසු දරු­වෙ­කුට දෙමා­පියෝ ආරා­ධනා කරති. නව දෙම­හල් නිව­සක් හා වෙනත් දේ...

Details:
Category Marriage Proposals
Published date October 12, 2021
Views 36
Seller: