ගාල්ල,​ ගොවි,​

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

ගාල්ල,​ ගොවි,​ බොදු,​ විශ්‍රාමික දෙමා­පි­යන් විසින්ම තම 1991 උපන් උස 5'4",​ පැහැ­පත්,​ ඇම­රිකා එක්සත් ජන­ප­ද­යෙහි PhD උපා­ධි­යට හදා­රණ,​ දිය­ණිය සඳහා,​ අධ්‍යාපනි­කව හා වෘත්තී­මය වශ­යෙන් සුදු­සු­ක­ම්ලත්,​ මනා ගති­ගුණ ඇති,​ කාරු­ණික පුතකු වැද­ගත් පවු­ල­කින් සොයයි. පවුලේ විස්තර,​ කේන්ද්‍රය හා ඍජු ඇම­තුම් විස්තර සමග පිළි­තුරු එවන්න. ඊමේල් : n​g​m​j​6​0​6​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​SB182773Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • ගාල්ල
   ගාල්ල
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   ගාල්ල බොදු ගොවි විශ්‍රාමික දෙමා­පියෝ තම 1991 උපන් තළෙළු පැහැ­පත් 5'4" උසැති අමෙ­රිකා එක්සත් ජන­ප­දයේ PhD උපා­ධිය හදා­රණ දිය­ණි­යට අධ්‍යාපනික හා වෘත්තී­මය සුදු­සු­ක­ම්ලත් යහ­පත් ගති පැව­තුම් සහිත කාරු­ණික හද­ව­තැති පුතකු සොයති. පවුලේ විස්තර,​ හඳ­හන හා...

  • ගාල්ල
   ගාල්ල
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   ගාල්ල බොදු කරාව 1989 අප්‍රේල් උපන්,​ උස 5' 3" රජයේ රෝහ­ලක සේවය කරන දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය දිය­ණි­යට සම­උ­ගත් සහ­ක­රු­වකු විධා­යක ශ්‍රේණියේ දෙම­ව්පි­යන් සොයයි. mp​r​o​p​o​s​a​l​4​3​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​SB182668

  • ගාල්ල බොදු ගොවි
   ගාල්ල බොදු ගොවි
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   ගාල්ල බොදු ගොවි 1994 ජුනි උස 5' 2'' ප්‍රසන්න පෙනු­මැති IT ව්‍යාපෘති කළ­ම­නා­කා­රි­නී­යක (Projet Maneger) ලෙස ප්‍රසිද්ධ පුද්ග­ලික ආය­ත­න­යක කොළඹ රැකි­යා­වැති දිය­ණි­යට එම අංශ­යේම හෝ විධා­යක ශ්‍රේණියේ රැකි­යා­වැති ගුණ­ග­රුක පුතකු මව සොයයි. කුජ දෝෂ රහි...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date June 24, 2022
  Views 5
  Seller: