ගාල්ල

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

ගාල්ල බොදු කරාව 1994 මාර්තු උස 5' 6" General Technician රැකි­යා­වැති සුරා මතින් තොර අංග­ස­ම්පූර්ණ නිව­සක් හිමි ශනි මංගල යෝගය සහිත පුතුට සුදුසු සහ­කා­රි­යක් දෙම­ව්පියෝ සොයති. 0912290441. SG168720Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • කොළඹ
   කොළඹ
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   කොළඹ,​ බොදු ගොවි,​ 5'7" අවු­රුදු 25,​ ඉංජි­නේරු නිව­සක් හිමි කඩ­ව­සම් පුතුට උසස් රැකි­යා­වැති උගත් රුවැති දිය­ණි­යක දෙමා­පියෝ සොයති. වෛද්‍ය ඉංජි­නේරු විශේ­ෂයි. SG168659

  • කොළඹ
   කොළඹ
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   කොළඹ බොදු ගොවි වෘත්තික දෙම­ව්පියෝ උගත් ප්‍රියම­නාප ගුණ­ග­රුක දිය­ණි­යක තම උපා­ධි­ධාරි රැකි­යා­වක නියුතු ඉංජි­නේරු අවු. 30 උස 5' 9" කඩ­ව­සම් සුරා සූදු­වෙන් තොර දේපළ හිමි පුතුට සොයයි. පවුලේ විස්තර දුර­ක­ථන අංකය හා කේන්ද්‍ර සට­හන් පත්‍රය අවශ්‍යයි. s​d​e...

  • කොළඹ
   කොළඹ
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   කොළඹ බොදු කරාව දෙමා­පි­යන් විසින්,​ තම,​ වසය අවු­රුදු 43,​ උස 5' 10'' ඕස්ට්‍රේලියානු පුර­වැසි දැනට ඕස්ට්‍රේලියාවේ IT ඉංජි­නේරු ලෙස සේවය කරන,​ පැහැ­පත්,​ සුහුරු,​ කඩ­ව­සම් කෙටි අසා­ර්ථක විවා­හ­ය­කින් දික්ක­සාද වූ,​ වග­කීම් නොමැති,​ තමා­ගේම වත්කම් හිමි...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 12, 2021
  Views 7
  Seller: