ගොවි බොදු

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

ගොවි බොදු මව විසින් තම 1975 උපන් උස 5' 11" විවාහ නොවූ ලන්ඩන් හි ගණ­කා­ධි­කා­රී­ව­ර­යකු ලෙස සේවය කරන,​ ද්විත්ව පුර­වැ­සි­භා­වය හිමි එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ වෙනත් රටක නියම සහ­ක­රු­හට ගැළ­පෙන පරිදි පදිංචි වීමට කැමති,​ දැනට ශ්‍රී ලංකා­වට පැමිණ සිටින පුතු සඳහා,​ සුදුසු විවාහ නොවූ දිය­ණි­යක සොයයි. පවුලේ විස්තර හා කේන්ද්‍රය සමග පිළි­තුරු එවන්න. k​a​n​d​y​2​5​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m ​SG168682Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • ගාල්ල
   ගාල්ල
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   ගාල්ල බොදු කරාව 1994 මාර්තු උස 5' 6" General Technician රැකි­යා­වැති සුරා මතින් තොර අංග­ස­ම්පූර්ණ නිව­සක් හිමි ශනි මංගල යෝගය සහිත පුතුට සුදුසු සහ­කා­රි­යක් දෙම­ව්පියෝ සොයති. 0912290441. SG168720

  • කොළඹ
   කොළඹ
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   කොළඹ,​ බොදු ගොවි,​ 5'7" අවු­රුදු 25,​ ඉංජි­නේරු නිව­සක් හිමි කඩ­ව­සම් පුතුට උසස් රැකි­යා­වැති උගත් රුවැති දිය­ණි­යක දෙමා­පියෝ සොයති. වෛද්‍ය ඉංජි­නේරු විශේ­ෂයි. SG168659

  • කොළඹ
   කොළඹ
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   කොළඹ බොදු ගොවි වෘත්තික දෙම­ව්පියෝ උගත් ප්‍රියම­නාප ගුණ­ග­රුක දිය­ණි­යක තම උපා­ධි­ධාරි රැකි­යා­වක නියුතු ඉංජි­නේරු අවු. 30 උස 5' 9" කඩ­ව­සම් සුරා සූදු­වෙන් තොර දේපළ හිමි පුතුට සොයයි. පවුලේ විස්තර දුර­ක­ථන අංකය හා කේන්ද්‍ර සට­හන් පත්‍රය අවශ්‍යයි. s​d​e...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 12, 2021
  Views 28
  Seller: