ජා ඇල

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

ජා ඇල බෞද්ධ එයාර් ලංකා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු උස 5'4" නිව­සක් වාහ­න­යක් හිමි පුතුට සහ­කා­රි­යක් සොයයි. 011-2244558. SG168327Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • ගොවි බොදු
   ගොවි බොදු
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   ගොවි බොදු මව විසින් තම 1975 උපන් උස 5' 11" විවාහ නොවූ ලන්ඩන් හි ගණ­කා­ධි­කා­රී­ව­ර­යකු ලෙස සේවය කරන,​ ද්විත්ව පුර­වැ­සි­භා­වය හිමි එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ වෙනත් රටක නියම සහ­ක­රු­හට ගැළ­පෙන පරිදි පදිංචි වීමට කැමති,​ දැනට ශ්‍රී ලංකා­වට පැමිණ සිටින පුතු ...

  • ගාල්ල
   ගාල්ල
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   ගාල්ල බොදු කරාව 1994 මාර්තු උස 5' 6" General Technician රැකි­යා­වැති සුරා මතින් තොර අංග­ස­ම්පූර්ණ නිව­සක් හිමි ශනි මංගල යෝගය සහිත පුතුට සුදුසු සහ­කා­රි­යක් දෙම­ව්පියෝ සොයති. 0912290441. SG168720

  • කොළඹ
   කොළඹ
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   කොළඹ,​ බොදු ගොවි,​ 5'7" අවු­රුදු 25,​ ඉංජි­නේරු නිව­සක් හිමි කඩ­ව­සම් පුතුට උසස් රැකි­යා­වැති උගත් රුවැති දිය­ණි­යක දෙමා­පියෝ සොයති. වෛද්‍ය ඉංජි­නේරු විශේ­ෂයි. SG168659

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 12, 2021
  Views 7
  Seller: