බස්නා­හිර

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

බස්නා­හිර බොදු ගොවි වයස 30 උස 4' 8'' දිය­ණි­යට ස්ථිර රැකි­යා­වක නියුතු සාමාන්‍ය පවු­ල­කින් පුතෙකු සොයයි.SB181949Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • බස්නා­හිර පළාතේ
   බස්නා­හිර පළාතේ
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   බස්නා­හිර පළාතේ,​ බොදු දේව වැද­ගත් පවු­ලක විශ්‍රාමික රජයේ නිල­ධාරී දෙම­ව්පියෝ (රේගු නිල­ධාරී,​ ගුරු­ව­රිය) සිය රූමත් 37 වියැති,​ 5' 2" උසැති,​ රාහු 7,​ B.C.S. සහ I.S.M උපා­ධි­ධාරී,​ පවුලේ එකම දිය­ණි­යට,​ දුමින්/​ මතින් තොර,​ අධ්‍යාපනි­කව සහ වෘත්ති­ය­...

  • ගොවි,​ උස 5'5"
   ගොවි,​ උස 5'5"
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   ගොවි,​ උස 5'5" දික්ක­සාද කාන්තා­වක් අවු. 50-60 මහ­ත්ම­යෙක් විවා­හ­යට සොයයි. දුර­ක­ථ­නය 0112916155.SB181859

  • ගාල්ල,​ ගොවි,​
   ගාල්ල,​ ගොවි,​
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   ගාල්ල,​ ගොවි,​ බොදු,​ විශ්‍රාමික දෙමා­පි­යන් විසින්ම තම 1991 උපන් උස 5'4",​ පැහැ­පත්,​ ඇම­රිකා එක්සත් ජන­ප­ද­යෙහි PhD උපා­ධි­යට හදා­රණ,​ දිය­ණිය සඳහා,​ අධ්‍යාපනි­කව හා වෘත්තී­මය වශ­යෙන් සුදු­සු­ක­ම්ලත්,​ මනා ගති­ගුණ ඇති,​ කාරු­ණික පුතකු වැද­ගත් පවු­ල...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date June 24, 2022
  Views 4
  Seller: