බොදු ගොවි විශ්‍රාමික

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

බොදු ගොවි විශ්‍රාමික දෙම­ව්පි­යන් ඔවුන්ගේ 1991 උපන් 5'5" උස එක්සත් රාජ­ධා­නියේ විශ්ව­විද්‍යාලය­කින් උපා­ධිය ලත්,​ දැනට කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ සමා­ග­මක ඉංජි­නේ­රු­ව­රි­යක වශ­යෙන් සේවය කරන,​ ලියා­ප­දිං­චි­යට පම­ණක් සීමාවූ විවා­හ­ය­කින් අවු­රුදු කීප­ය­කට පෙර වෙන්වූ,​ දායාද ඇති දිය­ණි­යට,​ අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදු­සු­කම් ඇති කාරු­ණික පුතකු සොයයි. පවුලේ සියලු විස්තර දන්වන්න. k​a​n​t​h​i​r​a​t​h​n​a​y​e​k​a​6​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​SB182778Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • බස්නා­හිර
   බස්නා­හිර
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   බස්නා­හිර බොදු ගොවි 1976 උස 5'4" ශාස්ත්‍රවේදී දක්වා උගත් මනා පෙනු­මැති රැකියා නැති සොයු­රි­යට රැකි­යාව ඇති ගුණ­වත් මහ­ත්ම­යෙක් සොහො­යුරා සොයයි. මිථුන ලග්න 2 ශනි (7,​ 12,​ 1) ඇති කේන්ද්‍ර පම­ණක් කේන්ද්‍ර පිට­පත සමග විම­සන්න.SB181681

  • බස්නා­හිර
   බස්නා­හිර
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   බස්නා­හිර බොදු ගොවි වයස 30 උස 4' 8'' දිය­ණි­යට ස්ථිර රැකි­යා­වක නියුතු සාමාන්‍ය පවු­ල­කින් පුතෙකු සොයයි.SB181949

  • බස්නා­හිර පළාතේ
   බස්නා­හිර පළාතේ
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   බස්නා­හිර පළාතේ,​ බොදු දේව වැද­ගත් පවු­ලක විශ්‍රාමික රජයේ නිල­ධාරී දෙම­ව්පියෝ (රේගු නිල­ධාරී,​ ගුරු­ව­රිය) සිය රූමත් 37 වියැති,​ 5' 2" උසැති,​ රාහු 7,​ B.C.S. සහ I.S.M උපා­ධි­ධාරී,​ පවුලේ එකම දිය­ණි­යට,​ දුමින්/​ මතින් තොර,​ අධ්‍යාපනි­කව සහ වෘත්ති­ය­...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date June 24, 2022
  Views 13
  Seller: